XIV. ročník Národní adiktologické konference 2019

Téma:Dětská a adolescentní adiktologická péče
Datum konání:21.11.2019
Místo konání:Děkanát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, velká zasedací síň
Adresa:Na bojišti 1660/3, 120 00 Praha 2 (Google mapy, mapy.cz)
Ocenění:Cena adiktologie: PhDr. Ivan Douda
Cena Kiron: Magdaléna o.p.s. za projekt ECETT Mobility

Téma konference se zaměřilo na problematiku dětské a adolescentní adiktologické péče. Záštitu nad konferenci udělil ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. a ředitel VFN v Praze prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA.

Po úvodních zdravicích, které přednesli náměstkyně ministra zdravotnictví MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH., prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. a Mgr. Michaela Štáfková. Poté již následoval odborný program. První příspěvek přednesl MUDr. Martin Vosecký z gynekologicko – porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a věnoval se tématu suspektního abusu alkoholu a budivých aminů u těhotné s diagnózou těžké fetální růstové restrikce. Následoval příspěvek MUDr. Jaroslavy Lukešové na téma podpůrná terapie pro drogově závislé matky a jejich děti a posledním přednášejícím prvního konferenčního bloku byla MUDr. Soňa Fraňková, která se věnovala problematice diagnostiky a léčby hepatitidy C v těhotenství.

 

Druhý konferenční blok otevřel hepatolog a gastroenterolog MUDr. Nabil El Lababidi z Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN v Praze na téma získané a vrozené HBV a HCV infekce u nitrožilních abuzérů návykových substancí a jejich dětí z pohledu dětské gastroenterologa. MUDr. Michaela Vyšatová z FN Královské Vinohrady přednesla přednášku na téma pohlavně přenosné nemoci u matek uživatelek a jejích možný přenos na dítě, a druhý blok ukončil MUDr. Vladimír Volf, který se zabýval vývojem a možnostem léčby HCV u dětí.

Poslední konferenční blok zahájila Mgr. Michaela Štáfková na téma Generace Z z pohledu adiktologie. I poslední dva příspěvky byly z adiktologického pracovníka. Mgr. Diaraye Baldé z Drug-Outu z Ústí nad Labem přispěla svými postřehy k problematice kazuistikou zaměřenou na Case management a mezigenerační užívání návykových látek: Kazuistika mladistvé klientky a poslední příspěvek přednesl Mgr. Tomáš Jandač na téma klientka jako dcera, klientka jako těhotná, klientka jako matka v kontextu společenské tolerance alkoholu.

Po ukončení odborného programu byli vyhlášeni vítězi Ceny adiktologie a Ceny Kiron. Laureátem Ceny adiktologie byl v hlasování zvolen PhDr. Ivan Douda. Jeho ocenění bylo logickým krokem odborné společnosti poté, co byl v loňském roce oceněn MUDr. Jiří Presl. Přínos Dr. Ivana Doudy pro rozvoj oboru prevence, léčby a harm reduction závislostí je zcela nezpochybnitelný, a trvá již od 80tých let minulého století. Cena Kiron, byla udělena Magdaléně o.p.s. za projekt ECETT Mobility - vzdělávací aktivity a stáže v partnerských organizací po Evropě. Cenu Kiron převzal Mgr. Ondřej Sklenář.

Národní adiktologickou konferenci pořádal SCAN, z.s. společně s Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze za významné finanční podpory firmy AbbVie s.r.o. a firmy Swixx Biopharma s.r.o.

Realizace konference byla rovněž podpořena Nadací Sirius a VFN v Praze.