O ceně adiktologie

Co je Cena adiktologie? Proč vznikla? Komu je určena? Na jakém principu se uděluje? 

Cena adiktologie má pro náš obor velký symbolický význam. Jejím hlavním posláním je ocenit ty, kteří se nejvíce zasloužili o jeho rozvoj, zviditelnění, zásadním způsobem přispěli svojí klinickou či výzkumnou prací a kteří mu odevzdali více než jiní. Není tedy pouze jakousi „síní slávy“, je též lidským i profesním poděkováním těm, kteří oboru adiktologie věnovali a věnují své úsilí a tvrdou práci.

Adiktologie není oborem jednoduchým a často ani veselým či dokonce vděčným. Je oborem, který neměl jednoduchou cestu a pozici, a přitom je to obor, který v moderní společnosti zasahuje obrovské množství lidí; návykové látky a zdraví škodlivé návyky často zásadním způsobem mění osudy mnoha jednotlivců i celých rodin či dokonce sociálních skupin.

Cenou adiktologie chceme osobnostem našeho oboru vyjádřit nejen dík za to, co pro ostatní dělali a dělají, ale i za jejich osobní postoje, názory a hodnoty, které prosazují a svojí prací vyjadřují. V tomto smyslu má Cena adiktologie být též určitou reflexí oboru samotného směrem dovnitř a má současně kolegům v jiných oborech i širší veřejnosti ukázat, koho a proč si v naší odborné obci vážíme a kam se jako obor vyvíjíme.

Cenu udělují společně Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, spolu se Společností pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Nad regulérností procesu a současně s aktivní rolí v oblasti nominace a samotného hlasování, bdí tzv. Rada Ceny adiktologie, která je složená z různých odborníků, reprezentujících různé významné instituce v našem oboru. Její složení má též symbolicky zdůraznit mezioborový charakter adiktologie a šíři, jakou prostupuje celou společností v různých průmětech od roviny klinické, výzkumné až po rovinu trestně právní a kriminologickou.

 

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
prim. MUDr. Petr Popov, MHA
za SNN ČLS JEP

 

 

 

PRÁVĚ PROBĚHL LETOŠNÍ ROČNÍK KONFERENCE!

Jsme rádi, že jste se konference zúčastnili a vytvořili tak nezapomenutelnou atmosféru této události.

Těšíme se na vás zase za rok!

Hlavovzhur_original (Velký obrázek)

Jak vypadá Cena adiktologie?

Cena adiktologie je příznačně pojmenována "Hlavovzhůr". I když ji obrátíte hlavou dolů, vždycky se obrátí a má hlavu vzhůru.

Vytvořil ji význačný sochař a vysokoškolský profesor Kurt Gebauer.

V šedesátých letech vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze, svými figurálními plastikami reagujícími na absurditu doby normalizace se zařadil do proudu české grotesky, koncem 80. let spoluzakládal volné seskupení 12/15, Pozdě, ale přece... a po roce 1990 působil mnoho let jako vedoucí ateliéru veškerého sochařství na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové ...

Více o autorovi si můžete přečíst na webu Kliniky adiktologie nebo na Wikipedii.


Kdo už cenu získal?

Cena adiktologie byla poprvé udělena v roce 2006, Cena Kiron v roce 2010. Za tu dobu bylo oceněno mnoho našich kolegů a také spousta zajímavých projektů.

Na přehled všech laureátů ceny adiktologie a ceny Kiron se můžete podívat na stránce Laureáti ceny

 

 

 

 

 

 

 

 


Konferenci organizují: za finanční podpory:
  • SCAN, z.s., nezisková organizace
  • Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
  • SNN ČLS J. E. Purkyně
  • Úřadu vlády České republiky a Rady vlády
    pro koordinaciprotidrogové politiky